Friday, 15 July 2011

Mutiara kata.

sinopsis artikel saya

Pengajaran bahasa menggunakan ICT hendaklah menepati  kehendak pendidikan. Penggunaan ICT dalam bilik darjah dapat meningkatkan produktiviti dan menambahkan motivasi, menyokong pengajaran secara tidak langsung, kebolehan pengajaran yang unik dan meningkatkan literasi maklumat. Guru harus memainkan peranan dan focus kepada penggunaan ICT dalam pengajaran bahasa. Beberapa isu yang mengganggu keberkesanan pengajaran bahasa seperti  masalah penguasaan kemahiran asas  bahasa seperti lisan, membaca dan menulis.
Bahan bantu mengajar yang dikaitkan dengan pengajaran berbantukan komputer merangkumi penggunaan LCD, bahan bantu elektronik dan sebagainya.  Hasil kajian mendapati  bahawa guru tidak selesa mengajar bahasa menggunakan komputer, kurang mampu menggunakan internet, tidak  banyak masa untuk menyediakan bahan. Kesan mendapati penggunaan komputer hanya terhad kepada kemahiran membaca sahaja dan tidak sesuai untuk karangan. Sampel kajian juga tidak menguasai dengan baik.
Kekangan dalam pelaksanaan menunjukkan masih terdapat guru yang tidak mahir dalam mengendalikan pembelajaran dan tidak mempunyai banyak masa untuk menyediakan bahan. Sistem penyelenggaraan yang tidak cekap di sekolah juga menjadi kekangan. Rumusannya juga guru perlu menguasai konsep pengajaran bahasa berbantukan komputer agar dapat memantapkan pengajaran dan pembelajaran yang dapat memberi kesan optimum kepada pelajar.

AKTIVITI SEK KEB HJ IDRIS KOTA SETAR 2011

Perhimpunan bersama PPD Kota Setar 

Guru dan murid dalam larian 1 Malaysia

Penyampaian hadiah Perlawanan Bola Sepak PKG Langgar

Barisan guru pada Perhimpunan bersama PPD Kota Setar

Barisan pemain bersama pengadil pada
Perlawanan Bola Sepak  PKG Langgar

senamrobik sempena Larian 1 Malaysia

artikel saya

http://eprints.utm.my/5968/1/08-yahya.pdf

Sunday, 5 June 2011

pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer

Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
Oleh:
Muhammad Khairi Mohamed Nor
khairimn@yahoo.com
Pendahuluan
Pelbagai perubahan dan inovasi telah tercipta dalam  kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan kini. Kemajuan dalam pelbagai bidang kini membawa suatu anjakan besar dalam sistem pendidikan negara kita. Kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi pendidikan dan komunikasi telah memungkinkan perubahan dalam bidang pendidikan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer telah diaplikasikan dengan meluas kini.
Aplikasi pengajaran berbantukan komputer bermaksud proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan penerapan teknologi seperti komputer serta menggunakan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan penggunaan perisian yang sedia terbina ataupun yang dibina sendiri oleh guru mengikut kredibiliti masing-masing mengikut sukatan pelajaran bahasa Melayu.
Penggunaan kaedah pengajaran berbantukan komputer dalam sistem pendidikan kini menjadi suatu yang penting dan sangat efektif. Dengan penggunaan pengajaran berbantukan komputer ini dilihat lebih memudahkan dalam melakukan sesuatu kerja. Penggunaan pengajaran berbantukan komputer mulai mendapat perhatian selari dengan projek mega kerajaan iaitu projek sekolah bestari yang direka bentuk semula berdasarkan Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia.
Projek ini diharapkan stail dan kaedah pengajaran bahasa Melayu akan berubah daripada kaedah konvensional yang kurang berkesan berbanding kaedah pengajaran berbantukan komputer. Pengajaran bahasa yang membosankankan sebelum ini dapat diubah dengan penggunaan kaedah berbantukan komputer ini.
Kini, prasarana sekolah dengan segala kemudahan teknologi multimedia dibekalkan oleh kerajaan bagi tujuan meningkatkan penggunaan kaedah pengajaran berbantukan komputer. Usaha ini perlu digembleng secara berterusan dan tekal agar niat murni kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu akan tercapai.
Menurut Hjetland (1995) dalam Norizan Abdul Razak, menyatakan bahawa, penggunaan komputer dapat memudahkan tugas dan meningkatkan prestasi guru di dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Daripada pernyataan itu, penggunaan komputer dalam sistem pendidikan kini menjadi semakin dominan dan efektif. Segala maklumat akan mudah dicapai hanya dihujung jari sahaja. Para guru mudah mendapatkan maklumat mengenai kontents dan cara mengajar bahasa Melayu dengan hanya mendapatkan maklumat berbantukan komputer. Di samping itu, murid juga lebih mudah mengakses maklumat yang diperlukan oleh guru dengan hanya berbantukan komputer tanpa ada batasan masa dan tempat.
Cita-cita murni ini memerlukan komitmen semua pihak termasuk kerajaan, kementerian pelajaran, sekolah, guru-guru, waris termasuk juga para pelajar amnya. Proses untuk mencapai kejayaan ini memerlukan gandingan antara gemblengan keseluruhan institusi yang terlibat dalam alam pendidikan. Di sekolah contohnya, guru-guru perlu yakin tentang kebaikan dan efektifnya penggunakan pengajaran berbantukan komputer. Oleh yang demikian, guru-guru perlulah sentiasa berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan kepakaran terhadap dunia teknologi ini. Kepakaran seseorang guru dalam mengendalikan peralatan komputer di samping perisiannya dapat membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan. Keupayaan seseorang guru menggabungkan kaedah pengajaran berbantukan komputer di dalam pengajaran bukanlah dapat dilakukan secara mudah tanpa perlu mendalaminya tetapi memerlukan kesungguhan dan iltizam tinggi yang berterusan untuk menjamin kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran.
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
Pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer merupakan satu kaedah pengajaran yang disampaikan menggunakan gabungan antara komputer, pakej perisian, sistem talian dalam mengakses kemudahan internet. Penggunaan kaedah ini terutama dalam menyampaikan pengajaran dengan lebih mudah dan afektif memerlukan penggunaan aplikasi perisian komputer, mengakses maklumat melalui internet dan aplikasi persembahan elektronik seperti perisian “Power point”. Aplikasi komputer ini penting untuk tujuan menyampaikan persembahan dengan lebih menarik dan berkesan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
Penggunaan perisian pengajaran dan pembelajaran yang berbantukan komputer berkemampuan mempersembahkan maklumat dengan menarik serta menyimpan dan mengawal maklumat dengan baik.Tambahan kini perisian komputer dapat berinteraksi secara terus kepada pengguna. Kecanggihan penggunaan komputer ini mendatangkan kebaikan dan keburukan jika tidak diaplikasi secara berkesan.
Kaedah pengajaran berbantukan komputer ini hanyalah merupakan suatu bahan bantu kepada guru dan tidak merubah fungsi guru di dalam kelas. Komputer yang digunakan sebagai bahan bantu dalam pengajaran bahasa perlu digunakan secara terancang dan pelbagai aspek hendaklah diteliti dan diambil kira untuk mencapai cita-cita murni yang diharapkan. Pengajaran berbantukan komputer perlu digunakan secara terancang dan kesesuaian perlu diteliti agar dapat meningkatkan penguasaan kemahiran komputer dan kemahiran berbahasa berbantukan komputer.
Persediaan Guru 
Persediaan guru permulaan yang mendapat didikan di Institut Pendidikan Guru (IPG) perlu pendedahan mendalam dalam aplikasi komputer dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah kelak. Sehubungan itu, IPG telah merancang suatu subjek khusus iaitu BMM3105 Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer bagi membantu guru mengetahui cara mengakses maklumat terutama dalam mencari maklumat mengenai bahasa Melayu. Selain itu, pelajar didedahkan dengan cara membangunkan bahan pengajaran berbantukan komputer seperti membina blog pembelajaran, laman web, perisian persembahan PowerPoint, MS Publisher dan lain-lain.
Pengetahuan pengajaran berbantukan komputer didedahkan kepada pelajar jurusan major Bahasa Melayu di semua IPG. Kandungan subjek BBM3105 Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer akan disenaraikan di bawah:

Kandungan

Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu
 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.



Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 • Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 • Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
 • Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Memilih bahan sastera
 • Memilih bahan tatabahasa
 • Memilih bahan bidang ilmu lain
Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
 • Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran.
Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat  dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 • Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak pembelajaran.
 • Membina bahan.
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian dan Luar Talian
 • Melaksanakan simulasi pengajaran atas talian.
 • Melaksana simulasi pengajaran atas talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran

Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Atas Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan Kad Pengumuman
 • Prosedur pengeditan
 • Prinsip pengeditan
 • Melaksanakan pengeditan
Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa.
Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
§  Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
§  Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
§  Membina bahan video dan audio
§  Menggunakan perisian audio untuk pengajaran kemahiran mendengar, bertutur dan membaca.
Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 • Konferensi secara atas talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.
Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan
Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan animasi perkataan dan objek Power Point
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahan



Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
Seminar dan Pameran TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran

Pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu berbantukan komputer ini diharapkan dapat diaplikasikan sepenuhnya oleh guru-guru dalam pengajaran mereka kerana kebanyakan kajian yang dijalankan mengenai penggunakan komputer dalam pengajaran dapat meningkat penguasaan kemahiran, ianya lebih afektif, membantu guru dan murid, membantu guru menjalankan aktiviti di dalam kelas, objektif yang disasarkan akan tercapai, seterusnya meningkatkan minat pelajar dan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan yang bermanfaat kepada guru dan pelajar.
Pembelajaran bahasa Melayu berbantukan komputer juga menyediakan pembelajaran yang konsisten dan terjamin. Kajian Zol (2001), mendapati terdapat perbezaan dalam peningkatan skor setelah pelajar menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.
Kesimpulan
Usaha berterusan perlu digembleng oleh semua pihak dalam merealisasikan hasrat kerajaan dan kementerian pelajaran dalam usaha peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa terutama bahasa Melayu. Kejayaan sesuatu kaedah pengajaran seharusnya bertunjangkan kejituan pengetahuan, komitmen yang berterusan dan mempelbagaikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran.
Usaha mempertingkatkan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa telah, sedang dan akan diteruskan dengan giat. Ini bertujuan memberi dan meningkatkan pengetahuan dalam kalangan generasi pelajar bagi persediaan masa depan dalam arus globalisasi teknologi maklumat.
Selaras dengan hasrat murni kerajaan untuk menggalakkan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran, diharapkan para guru mengambil peluang ini untuk meningkatkan kemahiran penggunaan komputer untuk diaplikasikan ke dalam kaedah pengajaran mereka.
Pengajaran bahasa berbantukan komputer wajar dijadikan suatu kaedah pengajaran kerana kaedah ini dilihat mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, aktif, kreatif, menarik, afektif seterusnya akan mencapai objektif yang disasarkan.







Rujukan: 
Ambigapathi, P.. dan Suthagar, N. (2003). “Literasi Teknologi Komputer: Persepsi
         Dan Penggunaan di Kalangan Guru.” Selangor:Universiti Putra Malaysia. 

Ismail Zain. (2002). Aplikasi Multimedia Dalam Pengajaran. Kuala Lumpur:Utusan
        Publication & Distributors Sdn.Bhd.   

Norizan Abd Razak (1998). CALL:Some Pedagogical Issues. Siri Penerbitan Fakulti
       Pengajian Bahasa, UKM, Bangi.

Omar Zakaria, Shaifol Bahary Sulaiman & Hassan Ahmad. (2006). HBEF Teknologi
       Maklumat dalam Pendidikan. Kuala Lumpur:Open University Malaysia.

Siti Hajar Abdul Aziz. (2009). Bahasa Melayu II Siri Pendidikan Guru. Selangor :
      Oxford Fajar Sdn Bhd.

Sejauhmanakah Keberkesanan Penggunaan Teknologi Maklumat dalam Pendidikan
       di Malaysia. http://www.geocities.com/gardner 17 Februari 2011     

Sukatan Pelajaran BMM 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
       Berbantukan Komputer 2011